OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ WEBOVÉHO OBCHODU
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 9. FORMULÁŘ PRO ODVOLÁNÍ SOUHLASU

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu mají pouze informativní charakter, což znamená, že nepředstavují zdroj povinností pro příjemce služeb nebo zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby trvání zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě.
  2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je INFOLAB, NARLOCH, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Tychách (sídlo a doručovací adresa: ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000759058; rejstříkový soud, u kterého je vedena dokumentace společnosti: Katovice-Wschód v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: PLN, NIP 6462914275, REGON 241941167, e-mailová adresa: [email protected], telefonní číslo: 32 70 70 400 a faxové číslo: 32 750 50 30 – dále jen „Správce“ a zároveň je Poskytovatelem služeb Internetového obchodu a Prodávajícím.
  3. Osobní údaje v internetovém obchodě jsou správcem zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „nařízení RODO“ nebo „nařízení RODO“. Oficiální znění nařízení RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
  4. Používání internetového obchodu včetně nákupů je dobrovolné. Stejně tak související poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem využívajícím Internetový obchod je dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření smluv se Správcem – neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu a v Provozním řádu Internetového obchodu a těchto Zásadách ochrany osobních údajů má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů danou smlouvu se Správcem uzavřít, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v obchodních podmínkách internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce – poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, které Správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro daňové či účetní účely), a neposkytnutí těchto údajů znemožní Správci tyto povinnosti splnit.
  5. Správce dbá zejména na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména je odpovědný a zajišťuje, aby údaje, které shromažďuje, byly: (1) byly zpracovávány zákonným způsobem; (2) byly shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebyly dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; (3) byly věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) byly uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování; a (5) byly zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.
  6. S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a na riziko různě pravděpodobného a závažného porušení práv nebo svobod fyzických osob správce zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením, a aby to byl schopen prokázat. Tato opatření se podle potřeby přezkoumávají a aktualizují. Správce uplatňuje technická opatření, aby zabránil získání a změně elektronicky předávaných osobních údajů neoprávněnými osobami.
  7. Všechna slova, slovní spojení a zkratky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínající velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba) se chápou v souladu s jejich definicí uvedenou v Pravidlech a provozním řádu Internetového obchodu, které jsou k dispozici na stránkách Internetového obchodu.

§ 2. DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

  1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je splněna jedna nebo více následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
  2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje v každém případě existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě. 2.1 Zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů Příjemců služeb a Zákazníků internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v dalším bodě Zásad ochrany osobních údajů – s odkazem na daný účel zpracování osobních údajů Správcem.

§ 3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. Účel, základ, doba a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývají z činností, které příslušný Zákazník nebo Klient v Internetovém obchodě nebo Správce provádí. Pokud se například Zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a zvolí osobní odběr zakoupeného Produktu namísto doručení kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, ale nebudou již zpřístupněny dopravci, který doručení jménem Správce provádí.
  2. Správce může v rámci internetového obchodu zpracovávat osobní údaje pro následující účely, na základě a po dobu uvedenou v tabulce níže:

Účel zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů

Doba uchovávání údajů

Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronické služby nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv.

čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO (plnění smlouvy) – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému zániku uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb.

Přímý marketing

čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem Správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají v péči o zájmy a dobrou pověst Správce, jeho Internetového obchodu a snaze prodávat Produkty.

Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu jeho podnikatelské činnosti. Promlčecí doba se řídí ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).

Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě, že subjekt údajů vznese účinnou námitku.

Marketing

čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO (souhlas) – subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely správcem.

Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním pro tento účel.

Vyjádření zákazníka k uzavřené kupní smlouvě

čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyjádření názoru.

Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním pro tento účel.

Vedení účetnictví

Čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO ve spojení s čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví, tj. ze dne 30. ledna 2018. (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 395) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou má správce.

Údaje se uchovávají po dobu stanovenou právními předpisy, které správci ukládají povinnost vést účetnictví (5 let, počítáno od počátku roku následujícího po účetním období, ke kterému se údaje vztahují).

Stanovení, uplatnění nebo obhajoba nároků, které může správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci.

čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce – spočívajících v určení, uplatnění nebo obhajobě nároků, které správce může vznést nebo které mohou být vzneseny proti správci.

Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci vzneseny (základní promlčecí doba nároků vůči Správci je šest let).

Používání webových stránek internetového obchodu a zajištění jejich správného fungování

čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem Správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce – spočívajících v provozu a údržbě webových stránek Internetového obchodu.

Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu jeho podnikatelské činnosti. Promlčecí doba se řídí ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků z podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).

Vedení statistik a analýza návštěvnosti internetového obchodu

čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem Správce) – zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce – spočívající ve vedení statistik a analýz návštěvnosti Internetového obchodu za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodeje Produktů.

Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu jeho podnikatelské činnosti. Promlčecí doba se řídí ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).

§ 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. Pro řádné fungování internetového obchodu, včetně plnění uzavřených kupních smluv, je nezbytné, aby správce využíval služeb externích subjektů (např. poskytovatele softwaru, kurýra nebo zpracovatele plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení RODO a chránilo práva subjektů údajů.
  2. Správce může předávat osobní údaje do třetí země, přičemž v takovém případě zajistí, aby se tak dělo ve vztahu k zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany – v souladu s nařízením RODO, a v případě jiných zemí, aby k předání došlo na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů. Správce zajistí, aby subjekt údajů mohl získat kopii svých údajů. Správce předá shromážděné osobní údaje pouze tehdy a v rozsahu nezbytném pro splnění konkrétního účelu zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
  3. K předávání údajů Správcem nedochází vždy a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro naplnění daného účelu zpracování osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. Například pokud zákazník využije osobní odběr, nebudou jeho údaje předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.
  4. Osobní údaje příjemců služeb a zákazníků internetového obchodu mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
   1. dopravci / speditéři / kurýrní zprostředkovatelé / subjekty zajišťující sklad a/nebo expedici – v případě Zákazníka, který využívá způsob doručení Produktu prostřednictvím Internetového obchodu poštou nebo kurýrem, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli, který zásilku jménem Správce provádí, a v případě, že je zásilka zasílána z externího skladu, subjektu zajišťujícímu sklad a/nebo expedici, a to v rozsahu nezbytném pro dokončení doručení Produktu Zákazníkovi.
   2. Subjekty provádějící platby elektronickou nebo kreditní kartou – v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob platby elektronickou nebo kreditní kartou, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu provádějícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na příkaz Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem.
   3. věřitelům / pronajímatelům – v případě, že Zákazník využívá v Internetovém obchodě splátkový způsob platby nebo leasingový způsob platby, zpřístupňuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému věřiteli nebo pronajímateli, který jménem Správce obsluhuje výše uvedené platby v Internetovém obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro obsluhu platby provedené Zákazníkem.
   4. poskytovatel systému průzkumu veřejného mínění – v případě Zákazníka, který souhlasil s vyjádřením svého názoru na uzavřenou Kupní smlouvu, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který z pověření Správce poskytuje systém průzkumu veřejného mínění na Kupní smlouvy uzavřené v Internetovém obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro vyjádření názoru Zákazníka prostřednictvím systému průzkumu veřejného mínění.
   5. poskytovatelé služeb, kteří Správci dodávají technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat jeho podnikatelskou činnost, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb poskytovaných jeho prostřednictvím (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelé e-mailu a hostingu a poskytovatelé softwaru pro řízení podniku a technickou podporu Správce) – Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
   6. poskytovatelům účetních, právních nebo poradenských služeb, kteří Správci poskytují účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kanceláři, advokátní kanceláři nebo inkasní agentuře) – Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Klienta vybranému poskytovateli, který jedná jeho jménem, pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

§ 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. Nařízení RODO vyžaduje, aby správce poskytl informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení RODO, a přinejmenším v těchto případech příslušné informace o způsobech takového rozhodování, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to správce v této části zásad ochrany osobních údajů poskytuje informace o možném profilování.
  2. Správce může v Internetovém obchodě využívat profilování pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí, která Správce na jeho základě činí, se netýkají uzavření či odmítnutí Kupní smlouvy nebo možnosti využití Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Důsledkem využití profilování v Internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončeného nákupu, zaslání nabídky Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby nebo nabídka lepších podmínek oproti standardní nabídce Internetového obchodu. Navzdory profilování je na svobodném rozhodnutí osoby, zda chce využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a provést nákup v Internetovém obchodě.
  3. Profilování v internetovém obchodě zahrnuje automatickou analýzu nebo předvídání chování osoby na webových stránkách internetového obchodu, např. přidáním konkrétního výrobku do košíku, prohlížením stránky konkrétního výrobku v internetovém obchodě nebo analýzou předchozí historie nákupů v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má k dispozici osobní údaje dané osoby, aby jí mohl následně zaslat např. slevový kód.
  4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej podobně významně dotýká.

§ 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost – Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v článcích 15-21 nařízení RODO.
  2. Právo kdykoli odvolat souhlas – osoba, jejíž údaje správce zpracovává na základě výslovného souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení RODO), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – osoba, jejíž údaje správce zpracovává, má právo podat stížnost u dozorového úřadu způsobem a v režimu stanoveném v ustanoveních nařízení RODO a polských právních předpisů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  4. Právo vznést námitku – Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace – proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce nesmí tyto osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, výkon nebo obhajobu nároků.
  5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely tohoto marketingu, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s tímto přímým marketingem.
  6. Za účelem uplatnění práv uvedených v této části zásad ochrany osobních údajů lze správce kontaktovat zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v úvodu zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.

§ 7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA

  1. Cookies jsou malé informace ve formě textových souborů, které jsou odesílány serverem a ukládány na webové stránky internetového obchodu (např. na pevný disk počítače, notebooku nebo paměťovou kartu chytrého telefonu – v závislosti na zařízení, které návštěvník našeho internetového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookie, jakož i o historii jejich vzniku, naleznete mimo jiné zde: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Soubory cookie, které mohou být odesílány webovými stránkami internetového obchodu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:

Kvůli jejich dodavateli:

 1. vlastní (vytvořené na webových stránkách správce internetového obchodu) a
 2. patřící třetím stranám (jiným než správci).

Vzhledem k době jejich uložení v zařízení osoby, která navštíví webové stránky internetového obchodu:

 1. relace (uložená do doby, než se odhlásíte z internetového obchodu nebo vypnete webový prohlížeč) a
 2. trvalé (uloženy po určitou dobu, která je definována parametry každého souboru, nebo do ručního smazání).

Vzhledem k účelu jejich použití:

 1. nezbytné (pro řádné fungování webových stránek internetového obchodu),
 2. funkční/preferenční (umožňující přizpůsobení webové stránky internetového obchodu preferencím návštěvníka),
 3. analytickou a výkonnostní analýzu (shromažďování informací o tom, jak jsou webové stránky internetového obchodu využívány),
 4. marketing, reklama a sociální média (shromažďování informací o osobě, která navštíví stránky internetového obchodu, za účelem zobrazování reklam této osobě, jejich personalizace, měření jejich účinnosti a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od stránek internetového obchodu, jako jsou sociální sítě nebo jiné stránky patřící do stejných reklamních sítí jako internetový obchod).
  1. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu, pro následující konkrétní účely:

Účely používání souborů cookie v internetovém obchodě správce

identifikovat zákazníky jako přihlášené do internetového obchodu a zobrazit, že jsou přihlášeni (základní soubory cookie).

zapamatování produktů, které jste přidali do nákupního košíku, pro účely podání objednávky (vyžadováno soubory cookie).

ukládání údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory cookie).

přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu individuálním preferencím zákazníka (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání stránek internetového obchodu (funkční/preferenční soubory cookie).

vést anonymní statistiky o tom, jak jsou webové stránky internetového obchodu využívány (statistické soubory cookie).

zobrazovat a vykreslovat reklamy, omezovat počet zobrazení reklam a ignorovat reklamy, které si Zákazník nepřeje vidět, měřit účinnost reklam a personalizovat reklamy, tj. zkoumat charakteristiky chování návštěvníků Internetového obchodu anonymní analýzou jejich jednání (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytovat jim reklamy přizpůsobené jejich předpokládaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti společností Google Ireland Ltd. a Meta Platforms Ireland Ltd. (marketingové a reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních médií)

  1. Pomocí nejrozšířenějších webových prohlížečů je možné zkontrolovat, které soubory cookie (včetně doby trvání souborů cookie a jejich poskytovatele) jsou v daném okamžiku odesílány webovými stránkami internetového obchodu, a to následovně:

V prohlížeči Chrome:

(1) v adresním řádku klikněte vlevo na ikonu visacího zámku, (2) přejděte na kartu „Cookies“.

V prohlížeči Firefox:

(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo, (2) přejděte na kartu „Povoleno“ nebo „Blokováno“, (3) klikněte na políčko „Soubory cookie pro sledování mezi stránkami“, „Prvky pro sledování sociálních médií“ nebo „Obsah s prvky pro sledování“.

V aplikaci Internet Explorer:

(1) klikněte na nabídku „Nástroje“, (2) přejděte na kartu „Možnosti Internetu“, (3) přejděte na kartu „Obecné“, (4) přejděte na kartu „Nastavení“, (5) klikněte na políčko „Zobrazit soubory“.

V prohlížeči Opera:

(1) v adresním řádku klikněte vlevo na ikonu visacího zámku, (2) přejděte na kartu „Cookies“.

v prohlížeči Safari:

(1) klikněte na nabídku „Předvolby“, (2) přejděte na kartu „Soukromí“, (3) klikněte na políčko „Spravovat data webu“.

Bez ohledu na prohlížeč použijte nástroje dostupné například na adrese: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/.

  1. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení povoluje ukládání souborů cookie. Podmínky používání souborů cookie můžete určit v nastavení svého prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů cookie – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce internetového obchodu (například nemusí být možné sledovat cestu Objednávky přes objednávkový formulář z důvodu nezapamatování si Produktů v nákupním košíku během postupných kroků zadávání Objednávky).
  2. Nastavení vašeho prohlížeče týkající se souborů cookie je relevantní pro váš souhlas s používáním souborů cookie naším internetovým obchodem – v souladu s předpisy lze tento souhlas vyjádřit také prostřednictvím nastavení prohlížeče. Podrobné informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie a jak je můžete sami odstranit v nejrozšířenějších webových prohlížečích, naleznete v nápovědě svého prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na příslušný odkaz):

Chrome prohlížeče

ve Firefoxu

na internetu Explorer

Opera prohlížeče

v prohlížeči Safari

v prohlížeči Microsoft Edge

  1. Správce může v Internetovém obchodě používat službu Google Analytics, Universal Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají Správci vést statistiky a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Shromážděné údaje jsou výše uvedenými službami zpracovávány za účelem vytváření statistik, které pomáhají spravovat Internetový obchod a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Tyto údaje jsou souhrnné povahy. Správce při využívání výše uvedených služeb v Internetovém obchodě shromažďuje takové údaje, jako je zdroj a médium získávání návštěvníků Internetového obchodu a způsob jejich chování na stránkách Internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých navštěvují webové stránky, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.
  2. Je možné, aby osoba snadno zablokovala poskytování informací službě Google Analytics o své aktivitě na webových stránkách internetového obchodu – za tímto účelem si můžete například nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Ireland Ltd., který je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  3. V souvislosti s možností Správce využívat v Internetovém obchodě reklamní a analytické služby poskytované společností Google Ireland Ltd. Správce upozorňuje, že úplné informace o zásadách zpracování údajů návštěvníků Internetového obchodu (včetně informací uložených v souborech cookie) společností Google Ireland Ltd. lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů služeb společnosti Google dostupných na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

§ 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, abyste se po návštěvě jiných webových stránek seznámili s pravidly ochrany osobních údajů, která jsou na nich stanovena. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na internetový obchod Správce.

§ 9 FORMULÁŘ PRO ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ – ke stažení